Innlegg

Viser innlegg fra 2016

Befolkningsvekst

Skaun fortsetter trenden med å være vekstkommune nummer 1 i Trøndelag. Hittil i år har det blitt 100 flere skauninger. I resten av dalføret er utviklingen mer moderat, men vi blir også flere meldalinger. Om trenden fra første halvår fortsetter resten av året så passerer vi 4000 innbyggere rundt årsskiftet.  Her er tallene for første halvår 2016 i vårt nærområde:  Skaun: + 100 Meldal: + 24 Orkdal: + 24  Agdenes: + 10 Hemne: - 2 Rennebu: - 8 Snillfjord: - 12 Rindal: - 17

Trøndelag du slette tid - hva nå med Meldal?

Bilde
Den siste junidagen i 2016 vil gå inn i historien som en svært spesiell dag i meldashistorien. Kommunestyret besluttet at Meldal vil etablere en ny kommune sammen med Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord. Dette selvsagt til stor skuffelse blant mange som var uenig i vedtaket, og med stor grad av vemod for de fleste av oss som var for et slikt vedtak. Jeg har stor respekt for at alle de 19 kommunestyrerepresentantene landet på sin konklusjon ut fra hva vi tror vil tjene meldalssamfunnet og innbyggerne her best i det lange løp. De som har vært skråsikre i denne saken, på hver sin side, er lite troverdig. Det er momenter som taler både for og mot sammenslåing, og vi valgte å tillegge de ulike momentene, argumentene og perspektivene ulik vekt. 12 representanter stemte for sammenslåing, 7 stemte i mot. Bilde: Adresseavisen  Vår plass i det nye Trøndelag? At det ble flertall i kommunestyret for sammenslåing skyldes selvsagt en rekke faktorer og argumenter, ikke minst resultatet i

På tide å finne go'foten til hverandre?

I dagens formannskapsmøte skal vi diskutere kommunereformen og hvordan Meldal kommune skal forholde seg til den. Sluttbehandlingen skjer i kommunestyret den 30. juni. For meg har dette vært en vanskelig sak å ta stilling til. Jeg synes reformen, slik den er "rullet ut" fra regjeringshold, er dårlig håndtert. Budskapet har nærmest vært at alle må bli større, enten de er små eller store fra før av. Sammenslåing for sammenslåingens skyld. Det har vært en toppstyrt prosess. Jeg mener at en god kommunereform skulle brukt mer tid, - der kommunene hadde vært mer invitert til å definere behovene og utfordringene, først og fremst som tjenesteyter av viktige velferdsordninger. Når et marginalt flertall på Stortinget attpåtil endrer inntektssystemet for å tvinge kommunene til sammenslåing, så synes jeg det er en uakseptabel håndtering. Kommunene fortjener å bli tatt mer på alvor enn å være passive brikker i et spill fra regjeringen. Så har jeg prøvd å være tydelig på at min motstand

Kommunestørrelse og valgdeltakelse

Dette er på ingen måte et innlegg for eller i mot kommunesammenslåing. Nå venter vi på innbyggerundersøkelse, høringssvar og diskusjoner i partiene, - for å konkludere om vi tror sammenslåing er løsningen på våre utfordringer de kommene 5-10-30 årene. Selv ser jeg både fordeler og ulemper med kommunesammenslåing. Jeg er åpen for at større enheter kan bruke mindre andel av inntektene sine på administrasjon og ledelse, og dermed større andel til gode og effektive tjenester til innbyggerne. Jeg er åpen for at det enkelte steder vil være mulig å drive mer slagkraftig og offensiv samfunnsutvikling ved å samle seg i større enheter. Men å påstå at dette er en demokratireform, det er jeg ikke med på. Det er i alle fall ikke noe mønster i at folk er mindre engasjerte i små kommuner. Tvert om. På tross av småkommunenes påståtte manglende handlekraft og gjennomføringsevne, så ser det ut til at innbyggerne er vel så engasjert når lokalpolitikere skal velges, som i større kommuner. Selv om det

Folkeavstemning og folkestemning

Nå debatteres det om det skal bli folkeavstemming i Meldal om kommunesammenslåing. Avgjørelsen tas av kommunestyret den 17. mars. Flertallet i formannskapet foreslår i stedet at innbyggerinvolveringen skal bygge på tre elementer: - Innbyggerundersøkelse fra et representantivt utvalg av meldalinger - Folkemøte og egne møter med spesielle grupper (f.eks næringsliv, lag/foreninger, eldreråd og pensjonistforeninger, ungdomsråd m.m. - En omfattende innbyggerhøring der alle som vil kan sende inn sin høringsuttalselse. Folkeavstemming er utvilsomt det som gir mest legitimitet bak et kommunestyrevedtak. Det er kommunestyret som skal ta stilling til kommunesammenslåing eller ikke, i sitt møte den 30. juni. En folkeavstemming er rådgivende, men i praksis er nok utfallet ganske så forpliktende for de 19 kommunestyremedlemmer som skal avgjøre dette spørsmålet. For særlig store og prinsippielle spørsmål er det derfor en god ordning, forutsatt at saken har veldig enkle og oversiktlige alterna

Debatt om regional næringsplan

Bilde
Det seiler opp til debatt om den regionale næringsplanen som er utarbeidet etter bestilling fra Regionrådet i Orkdalsregionen. Tidligere denne uka gikk Børge Dahle ut med kritiske innvendinger og spørsmål til planen. Det er bra. Næringsaktørers engasjement om hvordan kommunene både i fellesskap og hver for seg kan bidra til økt næringsutvikling i vår region, er nødvendig for at vi skal lykkes. Planer i seg selv skaper ikke utvikling i næringslivet - men samhandling mellom næringsaktører og kommuner på bakgrunn av felles mål og strategier, kan bidra til tiltak og prosjekter som løfter oss som næringsregion og som næringskommuner. I Meldal synes jeg allerede å se en viss effekt av den nye regionale næringsplanen, som kommunestyret har sluttet seg til. Da sikter jeg ikke til at de enkelte næringsetableringer allerede nå har fått endret rammevilkår eller fått bedret sine betingelser for vekst og utvikling. Men jeg sikter til at planen har styrket kommunens næringsfokus. Det er allerede