Innlegg

Godt nytt næringsår!

Bilde
Vi skriver 22. januar og et nytt år er for lengst i gang. Vi er blitt innbyggere i et nytt og større fylke. Trøndelag er samlet til ett rike. Jeg har tro på at det vil gi oss trøndere større kraft og gjennomslag. Samtidig har de regionale myndigheter en veldig stor geografi de nå skal kjenne godt når vedtak fattes og virkemidler skal benyttes for å nå målene våre for samfunnsutviklingen. 

Det kan også gi utfordringer. Næringslivet i vår region er kanskje aller mest avhengig av de nasjonale rammebetingelsene, men også regionalt og lokalt er det muligheter for å påvirke rammebetingelsene og stimulere til vekst og utvikling av næringslivet. I Meldal har det de senere år gått ganske bra totalt sett for næringslivet. Etter noen år med reduksjon i antall arbeidsplasser har det tatt seg opp igjen de siste årene. Dette svinger jo litt, men kanskje kan vi si at reduksjonen av arbeidsgiveravgifta i Meldal har bidratt til positiv utvikling?
Vi mangler tallene for 2017 ennå, men tabellen nedenfo…

Vekst i antall arbeidsplasser i Meldal

Bilde
I sommer kunne vi lese i lokale medier at antall arbeidsplasser i Meldal har økt de siste par årene.
Fra 2014-2016 er det faktisk Meldal som har økt mest av kommunene i regionen vår, og det i en periode da nettopp vår største bedrift har hatt nedbemanning som følge av nedgangen i offshoreindustrien.


Mens det var 1367 arbeidsplasser i Meldal i 2014, var dette økt til 1455 arbeidsplasser i 2016. Ingen kommuner rundt oss kan vise til slik vekst i disse årene.


Historisk har arbeidsplasser vært nøkkelen til at Meldal er en livskraftig kommune. Arbeidsplasser ga massiv tilflytting første halvdel av 1900-tallet, og folketallet var også på sitt høyeste nettopp på 50-tallet. Med rasjonalisering og effektivisering i industrien, gikk antall arbeidsplasser gradvis ned utover 60- og 70-tallet, men oppbyggingen av offentlig sektor og velferdstjenestene utlignet mye av dette. På slutten av 80-tallet forsvant imidlertid mange industriarbeidsplasser, og de neste 20 årene gikk også befolkningstalle…

Nye Orkland kommune: ambisjoner om mange arbeidsplasser

8. juni vedtok Stortinget at nye Orkland kommune blir en realitet fra 2020.
Lite er utformet og besluttet rundt den nye kommunen ennå, og det meste vil jo være opp til innbyggere, folkevalgte og ansatte i Orkland kommune i alle årene etter 2020. Men et godt grunnlag skal lages i tiden fram til sammenslåingen. Det beste grunnlaget ligger uansett i kvalitetene i dagens Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord.

Det er særlig på ett område Orkland vil utmerke seg, og det er som en kommune med mange arbeidsplasser. Til sammen har de fire kommunene i dag godt over 8000 arbeidsplasser. Det er før Isfjord Norway og evt. Norsk Kylling har etablert seg.

Det blir den kommunen med suverent flest arbeidsplasser utenom Trondheim, i det som i dag er Sør-Trøndelag. Nærmest kommer Melhus med 4800 arbeidsplasser. I dag har Stjørdal og Steinkjer i underkant av 11.000 arbeidsplasser, og det bør være en ambisjon for Orkland å konkurrere med disse byene om å bli den trønderske kommunen utenom Trondheim med fl…

Befolkningsvekst

Skaun fortsetter trenden med å være vekstkommune nummer 1 i Trøndelag. Hittil i år har det blitt 100 flere skauninger. I resten av dalføret er utviklingen mer moderat, men vi blir også flere meldalinger. Om trenden fra første halvår fortsetter resten av året så passerer vi 4000 innbyggere rundt årsskiftet.  Her er tallene for første halvår 2016 i vårt nærområde: 
Skaun: + 100 Meldal: + 24 Orkdal: + 24  Agdenes: + 10 Hemne: - 2 Rennebu: - 8 Snillfjord: - 12 Rindal: - 17


Trøndelag du slette tid - hva nå med Meldal?

Bilde
Den siste junidagen i 2016 vil gå inn i historien som en svært spesiell dag i meldashistorien. Kommunestyret besluttet at Meldal vil etablere en ny kommune sammen med Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord. Dette selvsagt til stor skuffelse blant mange som var uenig i vedtaket, og med stor grad av vemod for de fleste av oss som var for et slikt vedtak.


Jeg har stor respekt for at alle de 19 kommunestyrerepresentantene landet på sin konklusjon ut fra hva vi tror vil tjene meldalssamfunnet og innbyggerne her best i det lange løp. De som har vært skråsikre i denne saken, på hver sin side, er lite troverdig. Det er momenter som taler både for og mot sammenslåing, og vi valgte å tillegge de ulike momentene, argumentene og perspektivene ulik vekt. 12 representanter stemte for sammenslåing, 7 stemte i mot.


Bilde: Adresseavisen

Vår plass i det nye Trøndelag?
At det ble flertall i kommunestyret for sammenslåing skyldes selvsagt en rekke faktorer og argumenter, ikke minst resultatet i innbygger…

På tide å finne go'foten til hverandre?

I dagens formannskapsmøte skal vi diskutere kommunereformen og hvordan Meldal kommune skal forholde seg til den. Sluttbehandlingen skjer i kommunestyret den 30. juni.


For meg har dette vært en vanskelig sak å ta stilling til. Jeg synes reformen, slik den er "rullet ut" fra regjeringshold, er dårlig håndtert. Budskapet har nærmest vært at alle må bli større, enten de er små eller store fra før av. Sammenslåing for sammenslåingens skyld. Det har vært en toppstyrt prosess. Jeg mener at en god kommunereform skulle brukt mer tid, - der kommunene hadde vært mer invitert til å definere behovene og utfordringene, først og fremst som tjenesteyter av viktige velferdsordninger. Når et marginalt flertall på Stortinget attpåtil endrer inntektssystemet for å tvinge kommunene til sammenslåing, så synes jeg det er en uakseptabel håndtering. Kommunene fortjener å bli tatt mer på alvor enn å være passive brikker i et spill fra regjeringen.


Så har jeg prøvd å være tydelig på at min motstand …

Kommunestørrelse og valgdeltakelse

Dette er på ingen måte et innlegg for eller i mot kommunesammenslåing. Nå venter vi på innbyggerundersøkelse, høringssvar og diskusjoner i partiene, - for å konkludere om vi tror sammenslåing er løsningen på våre utfordringer de kommene 5-10-30 årene.

Selv ser jeg både fordeler og ulemper med kommunesammenslåing. Jeg er åpen for at større enheter kan bruke mindre andel av inntektene sine på administrasjon og ledelse, og dermed større andel til gode og effektive tjenester til innbyggerne. Jeg er åpen for at det enkelte steder vil være mulig å drive mer slagkraftig og offensiv samfunnsutvikling ved å samle seg i større enheter.

Men å påstå at dette er en demokratireform, det er jeg ikke med på. Det er i alle fall ikke noe mønster i at folk er mindre engasjerte i små kommuner. Tvert om. På tross av småkommunenes påståtte manglende handlekraft og gjennomføringsevne, så ser det ut til at innbyggerne er vel så engasjert når lokalpolitikere skal velges, som i større kommuner. Selv om det e…