Innlegg

Viser innlegg fra august, 2011

Svart og hvitt, men mest grått

I valgkamper får man presentert mye i svart eller hvitt. Sånn er det bare. I Meldal peker SP på en del ting som er gjennomført denne perioden av gode tiltak (hvitt) og vi i AP peker på noen ting som er gjort denne perioden som slett ikke er gode tiltak (svart). Velgerne sitter kanskje igjen med inntrykket at vi alle tror vi vet best, og at alle de andre partiene enn vårt eget er fullstendig inkompetente. Sånn er det jo ikke i virkeligheten. Alle som driver med politikk oppdager at folk fra andre partier også har gode ideer og brenner for gode løsninger. Det kommer bare ikke så godt fram i valgkampen, naturlig nok. Likevel må det være sånn at jeg må kunne opplyse om at i denne 4-årsperioden så er bibliotekfilialer og ungdomsklubbene lagt ned, støtten til samfunnshusene fjernet og grendautviklingsmidlene er avviklet. At skolene er vedtatt nedlagt har de fleste fått med seg. Dette i en tid der vi ikke lenger vil få midler fra BliLyst til gode utviklingstiltak på tettstedene. Jeg m

Valgkamp i vante spor eller på villspor?

I avisene ser vi nå at valgkampen for alvor er i gang. Alle partier er ute og forteller hvor fortreffelig de er. Noen er mer opptatt av hva de andre partiene har sagt eller gjort (eller tolkninger av dette) enn å fortelle om egen politikk. Sånn er det alltid. Her i Meldal har temaet skole blusset opp igjen, og denne gang på en litt snodig måte. Arbeiderpartiet blir av enkelte holdt ansvarlig for at det blir privatskoler i bygda. Det er å snu ting veldig på hodet. Arbeiderpartiet i Meldal har tvert i mot kjempet ganske intenst for de offentlige skolene. Vi har ønsket å bevare flere av de skolene som nå er vedtatt nedlagt. Vi har ønsket flest mulig offentlige skoler i drift, ikke flest mulig nedleggelser. Mandag var det paneldebatt i Samfunnshuset på Storås. Dette var en ny opplevelse for meg, og det er selvsagt ikke veldig enkelt å sitte der og komme med kjappe svar på tildels vanskelige temaer. Mitt fokus var å få fram den politikken vi har lagt vekt på i vårt program. Eldreomsorg,

Engasjert ungdom

Å betrakte gjenoppstarten av Meldal AUF fra sidelinjen har vært artig. I går hadde de sin første store samling der alle som var interessert kunne møte for å få info om hva AUF er. Visstnok var det ca 30 som dukket opp, og det er jo kjempebra. Jeg har hørt noen små forsiktige oppgulp om at man her har utnyttet Utøya-tragedien for å skaffe seg rekruttering og nye medlemmer. Alle ungdomsorganisasjonene har meldt fra om økte innmeldinger etter 22. juli. Fordi mange ungdommer har bestemt seg for å engasjere seg mer. Meldal AUF har ikke hatt aktivitet på en del år, og dermed har det ikke vært så mange medlemmer der heller. Når ungdommer på eget initiativ begynner å melde seg inn og medlemstallet vokser så er det også naturlig at noen i neste omgang tenker at de også kan ha aktivitet i laget, når det plutselig har blitt noen å ha aktivitet for og med. Fra min tid i AUF for mange mange år siden så husker jeg det som veldig inspirerende og sosialt. En får nye venner, nye forbilder, og lær

Fra forurensing til verdi?

I dagens Søra var jeg ute og ga uttrykk for at problemet med gruveforurensinga på Løkken er over i et bedre spor. Bakgrunnen er at den tiltaksplanen som er foreslått går ut på å flytte og deponere de massive veltene vi har i Løkken-dalen. Lokalt har vi påpekt at dette ikke gir en fullgod løsning på problemet. For det vil fortsatt være overskuddsvann fra gruvene som må håndteres. En eller annen form for rensing må uansett på plass, selv om veltene blir flyttet. Dette har myndighetene nå skjønt. Derfor skal kalkrensing utredes, enten som tiltak alene eller som tiltak sammen med flytting av veltene. Så har jeg tillatt meg å si at det også kan finnes enda bedre metoder for å bli kvitt forurensingsproblemet. Det utvikles i dag mye ny teknologi på rensing. Teknologi der det blir mye mindre slam, og muligens der dette slammet som vil være et konsentrat av ulike tungmetaller kan gjøres til et salgbart produkt. I såfall ser vi konturene av å kunne skape verdier av det som i dag er et miljøp

Om politiske forskjeller i Meldal

Heldigvis er partiene i  Meldal enige om mye. Mange saker vedtas enstemmig i kommunestyret. Men det er naturligvis noen forskjeller, og det er viktig at velgerne kjenner til disse for å kunne ta et valg. Skolesaken har fått mye fokus denne perioden, og her har innbyggerne hatt gode muligheter til å sette seg inn i partienes syn og argumenter. Men det er også en del andre saker der det har vært ulike syn og prioriteringer. Her nevnes noen fra inneværende periode kort: - Utmarksråd Høsten 2007 skulle kommunestyret opprette utmarksråd og vedta retningslinjer for dette. Meldal AP gikk inn for at brukerne, representert ved Meldal Jakt & Fiske, skulle ha styreplass her. De borgerlige partiene ga etter press fra grunneierlagene som ikke ønsket styreplass for Meldal Jakt & Fiske. Resultatet ble da et rent storviltråd, istedet for et bredere definert utmarksråd. - Bøker i bibliotekene Våren 2008 skulle kommunens overskudd fra 2007 disponeres. Meldal AP var opptatt av at bibliote

Trygghet for våre eldre?

En bedre eldreomsorg er en av Meldal AP sine hovedsaker for de neste 4 årene. Alle partiene er for god eldreomsorg. Det meste innen eldreomsorgen er det også enighet om. Men nettopp behovet for større ressurser til eldreomsorg er grunnen til at vi i Meldal AP har vært så bekymret for kommuneøkonomien i denne perioden. Meldal kommune må i de neste årene betale 10-11 millioner mer i rente- og avdragskostnader enn vi har gjort de foregående år. Det gjør det vanskeligere å finne ekstra penger til bedre eldreomsorg. Meldal AP la fram et forslag nå i juni om å bruke noe av overskuddet fra 2010 til å finansiere gratis trygghetsalarmer neste år. Dette fordi at kommunens økonomiplan som de borgerlige partiene vedtok i desember, inneholder egenandeler for trygghetsalarmer fra 2012. Vi fikk med oss de to uavhengige representantene og Venstre, slik at det ble flertall 10-9 for dette forslaget. Vi kan ikke godta at de store investeringene på bygg som er vedtatt de senere årene skal gå ut over

Valgkampen er i gang

Lørdag 15. august startet valgkampen i Meldal. Alle partier hadde stand under Bergmannsdagene på Løkken. I tillegg har vi som er 1.kandidater på listene laget en felles oppfordring om å støtte opp om de demokratiske verdiene og å benytte stemmeretten. For mange, og spesielt oss i Arbeiderpartiet, blir det en spesiell valgkamp. Selv om ingen meldalinger var direkte rammet av terroranslagene i Oslo og på Utøya så er vi som partiorganisasjon sterkt preget av det som har skjedd. Mange av oss kjenner godt flere av ungdommene som kom hjem og som trenger vår støtte og oppmerksomhet i lang tid framover. Og mange av oss kjente noen av de ungdommene som aldri kom hjem fra Utøya. Det preger oss selvsagt. I en slik situasjon kan det være vanskelig for oss og rette fokus på små lokalsaker, som i det store og hele virker litt uviktig plutselig. Men samtidig har vi en plikt til å stå opp for demokratiet, og i det ligger det å ha debatt om både små og store saker rundt om i lokalsamfunnene. Like