Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2011

Om å lukke øynene

I etterkant av vedtakene om å låne over 140 mill kr. + moms til bygging av ny skole og barnehage har enkelte kommentert til meg at Arbeiderpartiet opptrer håpløst ved å ikke sørge for enstemmige vedtak i kommunestyret. Noen oppfatter dette som at vi opprettholder en uheldig splittelse i kommunen. Til disse har jeg svart: Meldal AP stemte i mot vedtatt økonomiplan da denne ble behandlet i desember, fordi vi mente det var hasardiøst å budsjettere med knappe 700.000 kr. i overskudd i en plan med så mange usikkerhetsmomenter. Dette er en langt mindre buffer enn vanlig, og skulle man fulgt Fylkesmannens anbefalinger om sikkerhetsmarginer i kommunebudsjetter så burde overskuddet vært på 3-4 mill kr. Kan man da forvente at Meldal AP er for et låneopptak som er 20 millioner høyere enn det de borgerlige partiene fikk plass til i økonomiplanen for å få denne i balanse? For det var det som var realiteten i kommunestyret nå på torsdag. Likevel, Meldal AP sin stemmegiving nå sist torsdag var i

Unge etablerere i Meldal

30. mai åpner Camilla Storslett dørene til sin nyetablerte virksomhet Derma Hudpleie i Servicebygget på Storås. Hun er bare 24 år ennå, men har skapt sin egen arbeidsplass på hjemplassen. Se hennes blogg her: http://dermahudpleie.blogspot.com/ Stine Åsløkk er året yngre enn Camilla. Det er nå halvannet år siden hun etablerte sitt eget fotostudio på hjemplassen sin Løkken. Allerede kan man vel trygt si at etableringen av egen virksomhet har vært en stor suksess for Stine. Se hennes blogg her: http://fotografstine.blogg.no/ Felles for disse to er altså at de er unge, de er kvinner og de har skapt sin egen arbeidsplass på hjemplassen sin. Og begge har startet opp med et tilbud som ikke finnes fra før av i Meldal. Mye arbeid og slit ligger bak, og de fortjener ros og klapp på skuldrene for at de i ung alder både tør og vil satse på sin egen virksomhet her i kommunen. Stine og Camilla viser at det er mulig, og kanskje vil flere som går med en drøm om å  starte egen næringsvirksomhet fø

Låneopptak som svir

I kveld har kommunestyret vedtatt å låne 143 millioner eks. moms til ny barnehage og ny skole. I tillegg kommer forskutteringskostnader på tiltak i fylkesvegplan og tippemidler, samt investeringer i avløp som dekkes over avløpsplan (gebyrer). I Arbeiderpartiet blir vi av enkelte beskyldt for å være for opptatt av denne saken, så jeg burde vel være forsiktig med å blogge om den. De som deltar på våre møter vet at vi ikke diskuterer denne saken annet enn de gangene den skal opp til politisk behandling. Men saken er spesiell og krever også spesiell oppmerksomhet når vedtak skal gjøres. Klart vi er opptatt historiens største låneopptak i Meldal. Når saken har vært såpass betent og omstridt kreves det av alle parter at man opptrer ryddig. For Meldal AP var ikke dette en enkel sak. På den ene siden er det et låneopptak langt over det vi mener er forsvarlig, men på den andre siden er det dette som er kostnadene for det vedtaket som er gjort tidligere i denne saken, og skal kommunen realis

Trygghetsalarmer - hvem skal betale?

For noen år tilbake ble det innført gratis trygghetsalarmer til de som har behov for det her i Meldal. Ikke alle kommuner har det slik. Noen steder må brukerne betale kostnadene selv, noen steder har gradert betaling, altså at brukerne betaler deler av kostnaden mens kommunen betaler resten. Andre steder tar kommunen hele regninga, akkurat slik vi gjør i Meldal. I inneværende periode har rådmannens budsjettforslag gang etter gang inneholdt innføring av egenandeler på trygghetsalarmene. Dette fordi det har vært trange budsjetter, og noen steder må det kuttes i utgiftene. Heldigvis har politikerne klart å prioritere slik at egenandeler har blitt unngått. Så langt. I økonomiplanen for 2011-2014 som ble vedtatt i desember i fjor er trygghetsalarmene ikke lenger gratis fra neste år. Meldal AP la fram et budsjettforslag som sikret gratis trygghetsalarmer i hele perioden, men forslaget fikk bare Arbeiderpartiets 7 stemmer. Når ny økonomiplan skal vedtas i høst kommer Arbeiderpartiet på ny

Gammel industrihistorie og ung skaperlyst

I dag åpnet fotograf Stine Åsløkk sin fotoutstilling "Et eventyr fra Løkken Verk". På ett av industribyggene ved det gamle separasjonsverket (Vaskeriet) er det hengt opp store, vakre bilder til glede for alle som passerer enten til fots eller på hjul. La dette være en oppfordring til både lokale og sentrale myndigheter om å tenke kreativt på hvordan de gamle og forfalne byggene og hele industriområdet kan benyttes på annet vis enn i dag. Det er blandede holdninger til disse gamle industribyggene. Noen vil mene at de er stygge og burde vært jevnet med jorden. Andre igjen ser skjønnheten i sporene etter gammel industri. Vi kan vel alle være enig i at det burde vært gjort mer rundt dette industriområdet, - enten det er forskjønning eller bedre formidling av historien. Som ung fotograf som nylig har etablert egen virksomhet og eget studio på hjemplassen, har Stine gått foran og tatt i bruk området på ny måte. "Vaskeriet" er motiv og bakgrunn i mange av hennes foto

Samfunnshus - liv laga og lager liv

Rundt om i mange bygdesamfunn og grender er samfunnshusene fortsatt viktige. Om ikke like ofte som før så foregår det fortsatt arrangementer, fester og andre sosiale tiltak i mange samfunnshus. Fortsatt legges det ned mange timer med dugnadsinnsats for å holde samfunnshus ved like. Her i Meldal er det viktige forsamlingslokaler i alle deler av bygda. På Løkken benyttes Idrettsbygget i mange sammenhenger på samme vis som samfunnshusene. I Midtbygda har kommunen nylig tatt over drifta av Samfunnshuset. Mens på Å og Storås er det samfunnshus som drives på tradisjonelt vis. Tidligere bidro kommunen med såkalt husleiestøtte til samfunnshusene. Dette var økonomisk støtte slik at samfunnshusene kunne "gå rundt" med relativt lave husleiepriser. Denne budsjettposten ble fjernet for noen år tilbake pga. behovet for innsparinger i kommunens utgifter. Dette var en kostnad på ca. 70.000 årlig for kommunen. Nå er Samfunnshuset i midtbygda kommunalt, Idrettsbygget på Løkken er et komm

Besøkende og tilreisende - gull verdt for Meldal

I morgen kveld fylles Gammelgruva for å høre den nye kjendisen Are Hembre synge seg enda lenger inn i hjertene på folk. En del av de som er publikum er ikke meldalinger, men tilreisende fra hele trøndelag. Noen av dem har ikke vært her i det hele tatt før, noen har aldri vært i Gammelgruva før. De vil få en veldig positiv opplevelse fra sitt Meldals-besøk. Mest kommer Are med gjester til å imponere, men mange blir nok både fascinert og imponert også over et fantastisk konsertlokale inne i fjellet. De kommer kanskje tilbake senere for å få med seg en omvisning, og de skryter kanskje veldig av dette stedet til sine naboer på hjemplassen. Dette er omdømmebygging og reklame for det vi har å by på i bygda vår! Det er gull verdt. Det er mange tilreisende og turister som besøker Meldal. Elva Orkla er av uvurderlig betydning. Den trekker til seg mange lakseentusiaster hver sommer. Folk som får en opplevelse innenfor sin hobby her hos oss. Mens de er her får de også se og oppleve andre side

Store investeringer

Neste uke vedtar kommunestyret etter all sannsynlighet en investering på tilsammen 150 mill kr i ny barnehage og ny skole. Når Sentralbanksjefen samtidig har antydet en økning av styringsrenta på 2,5 % i løpet av neste 2-årsperiode så kan det være grunn til å være litt urolig. Jeg er ikke folkevalgt og må ha tillit til at dagens kommunestyrepolitikere gjør kloke og riktige valg. Som listekandidat med store sjanser for å komme inn i kommunestyret i neste periode gjør jeg meg likevel noen tanker om hva det er vi får å hanskes med. En skal ha respekt for demokratiet. Når kommunestyret vedtar å ta opp såpass store lån så er det noe en må akseptere. Men det er også demokrati å kunne komme med sine innvendinger og betenkeligheter. Det handler ikke om å motarbeide lovlige vedtak, men det handler om å kunne si hva man mener. Jeg må også få presisere at et betydelig låneopptak i nær framtid er uungåelig. Ny barnehage må vi ha, og en stor investering i skole ville det blitt uansett hvilken

..... og når renta stiger

Den nye barnehagen på Løkken blir langt dyrere enn tidligere beregnet. Den opprinnelige rammen var satt til 16 mill. kr. eks. mva. Etter anbudsrunden viser det seg at prisen blir 21 mill. Behovet for ei ekstra avdeling gjør at totalkostnaden blir godt over 25 mill. Da er utbedring og asfaltering av veien fram til barnehagen ennå ikke tatt med. Barnehage må vi ha, men det er bekymringsfullt likevel at det blir mye dyrere enn tidligere antatt. Det betyr høyere årlige kostnader i renter og avdrag. Vi er i ferd med å sette oss i en situasjon som gjør at rentenivået bestemmer mer og mer av vår økonomiske stilling. Beregninger om hva kommunen tåler av gjeldskostnader burde også tatt høyde for at det også er en rekke andre formål det bør være rom for å investere i de neste 5-10 årene. Det må antakelig gjøres investeringer i noen av de andre barnehagene også. Vi skulle helst hatt rom for å bygge flere omsorgsboliger. Vi har sett at det kreves ekstraordinære investeringer på avløp på Bjørnl

Stigende elevtall

I 2008 vedtok kommunestyret en Skolebruksplan. Det er denne som gjelder pr. i dag og som kommuneledelsen henviser til i mye av det arbeidet og beslutninger som tas. Skolebruksplanen er vedtatt som en kommunedelplan og skal derfor revideres hvert 4. år. Det trengs. I skolebruksplanen er det skissert en ganske dramatisk nedgang i elevtallet. Vi kan allerede fastslå at den nedgangen som ble spådd ikke har kommet. I følge SSB var det 460 unger i grunnskolealder i år 2000. Dette var i 2006 steget til 469, mens det i 2011 er kommet opp i 472. Noen dramatisk nedgang er det altså foreløpig ikke blitt. Skolebruksplanen legger til grunn at det i år er langt færre 6-15-åringer enn det faktisk er. Da kan det være lurt at denne planen revideres og oppdateres mot de faktiske forhold. De svært negative prognosene i skolebruksplanen skyldes antakelig at den ble utarbeidet i en tid der vi hadde to år på rad med svært lave fødselstall. Fødselstallene har etter den tid steget med en foreløpig topp

Hvem bør eie de videregående skolene?

Ser i lokalavisa at Meldal Høyre vil utrede å overlate de videregående skolene til kommunene. For Meldal sin del tror jeg det ville fått alvorlige konsekvenser for kvaliteten i videregående opplæring. I utgangspunktet høres det ganske fornuftig ut. Et tettere samarbeid mellom grunnskole og videregående skole er positivt og rådgivingstjenesten ville muligens blitt styrket av at skolene har samme eier. I Meldal har vi om noen få år rekordhøy gjeld, antakelig på topp 30 av landets kommuner sett i forhold til innbyggertallet. Den videregående skolen ville raskt blitt offer for nedskjæringer når kommunen skal rette opp igjen en stram kommuneøkonomi. Høyre sier at dette forslaget er kommet for å få frafallsprosenten i videregående opplæring ned. Da er det pussig at de også ønsker å innføre karakterbasert opptak. Det vil medføre at enkelte byskoler blir aller mest attraktiv og trekker til seg de beste elevene fra distriktene. Karaktersvake elever i byene får da kanskje ikke plass på bys

Meldal's got talent

Bilde
Gratulerer Are og Sunniva med finaleplass i Norske Talenter! Are er som han selv sa i TV2-programmet fra Stjørdal og Meldal. Hans sangtalent er nok aller mest genetisk betinget, men han er selv alltid veldig opptatt av å fortelle hvor viktig det har vært at han i veldig ung alder ble plukket opp og gitt roller i diverse oppsetninger her i Meldal. Han har en stor framtid foran seg, og da er det selvsagt litt stas at det hele startet her i den lille bygda vår. For et større publikum var det vel med barnefortellingen Bergtatt, som foregikk i gammelgruva, at det hele startet. Da er vi tilbake i 2005 og Are var bare 13 år. Året etter var han med i vandreteateret "Brølløpet på Berbu", som samlet unge sang- og spilleglade fra både Meldal og Orkdal. Og i 2007 satte Nå-Kor og Bergmannsteateret opp Løkkenbusen på nytt, denne gang med en nyskrevet sang - som Are sang på en måte få andre 15-åringer her i landet kunne gjort. Enda bare ungdomsskoleelev var han med i "Skottet i

Stedsutvikling

I Meldal er det et stort engasjement for stedsutvikling. På alle 4 tettsteder jobbes det godt med å skape aktivitet og positivitet i sitt nærmiljø. Dette engasjementet må backes opp av kommunen, for da kan de gode kreftene slippes løs og gi positive ringvirkninger for hele bygda. Dugnadsinnsats og idemyldring er bra, og man kan ofte få utrettet mye med små midler. Men noe stedsutvikling koster også penger. Da har vi en utfordring. Hvor skal disse pengene komme fra? BliLyst satser på stedsutviklingsprosjekter, men der er vi ikke lenger med. For noen år tilbake ble også grendautviklingsmidlene strøket fra kommunens budsjetter. Kunne pengene vi sparer ved å ikke være med i BliLyst bli brukt til å opprette et nytt stedsutviklingsfond, der gode prosjekter kan søke støtte? Forskjønning av sentrumsområdene, tiltak og prosjekter som skaper liv og røre i grendene, - det er masse tanker og ideer, - og nok tiltakslyst rundt om til at det kunne vært gjort mye positivt, hvis det var lagt til

Arbeid gir velferd

Siden 2005 er det skapt 260.000 nye arbeidsplasser i Norge, - de fleste i privat sektor. Dette altså i en tid der vi har vært gjennom en verdensomspennende finanskrise som har gitt skyhøy arbeidsledighet i mange land. I perioden 2001-2005 da Høyre, Krf og Venstre satt i regjering, ble det skapt 25.000 nye arbeidsplasser. "Arbeid gir velferd" var slagordet på årets 1.mai. Det gjelder også her i Meldal. Dersom Meldal kommune skal ha råd til å øke ressursene til f.eks eldreomsorgen, - ja så må kommunen øke inntektene sine. Og hva er inntektskildene til kommunene? Jo, statlige overføringer som i stor grad er styrt av innbyggertalet, samt skatteinntekter. Så hvis vi blir flere innbyggere i Meldal så blir det økte overføringer fra staten og økte skatteinntekter. Da er arbeidsplasser nøkkelen. Skal vi få folk til å flytte til Meldal så må vi ha arbeidsplasser å tilby. Derfor er det så utrolig viktig med god dialog med bedriftene og det må tenkes kreativt på hvordan vi kan lokk

Møtetidspunkt for kommunestyret

I Orkdal har de nettopp hatt en debatt rundt møtetidspunktene for kommunestyret. Skal møtene være på dagtid eller på kveldstid. Det ble en opphetet diskusjon i diverse media og på nett. I Orkdal er møtene på dagtid, mens i Meldal er kommunestyremøtene på kveldstid. Det er fordeler og ulemper med begge variantene. Først og fremst handler det om hvor lett eller vanskelig det er for enkelte grupper å kunne delta som folkevalgt. Med mange møter på dagtid så er det en del personer som  vegrer seg for å delta som kommunepolitikere pga. at det er vanskelig å være såpass mye borte fra jobb. Dette gjelder kanskje særlig næringslivsledere, men også mange andre med bestemte funksjoner i sin bedrift. Formannskap og hovedutvalg har sine møter på dagtid, og med kommunestyremøter i tillegg på dagtid kan dette bli i overkant mye for enkelte. Med kveldsmøter vet vi at det er mange småbarnsforeldre som vegrer seg eller ikke føler de har tid til å delta i kommunepolitikken. Det meste av andre møter

Dobbel dose Storås 2011

I år arrangeres det ikke mindre enn 2 festivaler på Storås. I juni en dansebandfestival over 2 dager, og som vanlig blir det Storåsfestival siste helga i juli. Jeg håper arrangørene lykkes i et marked som blir stadig vanskeligere. Storåsfestivalen er seint ute med planlegging og artistslipp i år, pga. at det lenge var i tvil om de ville/kunne satse. Ïngenting hadde gledet meg mer enn at det i år ble et økonomisk godt resultat, slik at man allerede i september kan begynne å planlegge neste års festival. Men vanskelig blir det, - folk lar seg ikke like lett begeistre lenger og mange mimrer tilbake til storhetstida 2005-2007, da dette var nytt, grensesprengende - og med fryktelig mye folk samlet i den lille bygda vår. Ønsker alle lykke til med jobben, - vi ses i skogen. http://www.storaasfestivalen.no/

Økning av barnehagekapasiteten nødvendig i Meldal

Vi har full barnehagedekning i Meldal. Dvs, alle som søker innen fristen for opptak og som har krav på barnehageplass etter loven, får plass. Tidligere har vi også kunnet tilby plass til de som søker utenom hovedopptaket og til de som fyller 1 år senere enn august. Tidligere kunne vi dermed si at alle som hadde behov for plass fikk det. Det kan vi ikke lenger. Mange står i dag på venteliste, med de problemer dette innebærer for mange familier. Dette skyldes ikke at det har blitt flere unger enn før, men at en større andel av ungene søker om plass, og i yngre alder enn før. Men med fødselstallene for 2010 i bakhodet så tyder mye på at barnehagekapasiteten må økes betraktelig i årene som kommer. I Meldal er vi opptatt av å legge til rette for tilflytting. Her er ledig barnehagekapasitet avgjørende. Det er flere eksempler på at kommuner "mister" tilflyttere pga. at barnehagekapasiteten er sprengt. Dette kan godt være tilfelle også i Meldal nå. Mye tyder på at løsningen b

Gratulerer med dagen!

Bilde
1.mai-markeringen her på Løkken ble akkurat så flott som vi håpet på. Godt vær og mye folk som deltok. En ting er sikkert, 1.mai er fortsatt en viktig og stor dag for mange, og da særlig her på Løkken. Flott at vi sammen klarer å videreføre tradisjonell markering med tog, taler og underholdning. For meg var det en slags ilddåp, ettersom jeg som hovedtaler sparket i gang valgkampen foran høstens kommunevalg. Her snakket jeg jo mest til "mine egne", men det er en stor ære å være taler på en slik dag. I talen la jeg mest vekt på å fortelle om Meldal AP sin politikk for de 4 neste årene. Dagen i dag ga i allefall inspirasjon til å stå på for å gjøre et best mulig valg den 12. september.