Godt nytt næringsår!


Foto: Kajsa Selnes - Allsidig Design

Vi skriver 22. januar og et nytt år er for lengst i gang. Vi er blitt innbyggere i et nytt og større fylke. Trøndelag er samlet til ett rike. Jeg har tro på at det vil gi oss trøndere større kraft og gjennomslag. Samtidig har de regionale myndigheter en veldig stor geografi de nå skal kjenne godt når vedtak fattes og virkemidler skal benyttes for å nå målene våre for samfunnsutviklingen. 

Det kan også gi utfordringer. Næringslivet i vår region er kanskje aller mest avhengig av de nasjonale rammebetingelsene, men også regionalt og lokalt er det muligheter for å påvirke rammebetingelsene og stimulere til vekst og utvikling av næringslivet. I Meldal har det de senere år gått ganske bra totalt sett for næringslivet. Etter noen år med reduksjon i antall arbeidsplasser har det tatt seg opp igjen de siste årene. Dette svinger jo litt, men kanskje kan vi si at reduksjonen av arbeidsgiveravgifta i Meldal har bidratt til positiv utvikling?
Vi mangler tallene for 2017 ennå, men tabellen nedenfor viser en positiv utvikling i meldalsk målestokk:


Antall arbeidsplasser er totalt for hele kommunen, inklusiv offentlige virksomheter. Antall bedrifter er de foretak med minimum 1 ansatt, primærnæringer og offentlige virksomheter ikke medregnet.

Satsing på Næringshagen i Orkdalsregionen:
Meldal kommune har forsterket sitt samarbeid med Næringshagen de siste årene. Næringshagen er eid av SIVA, samt kommuner og næringsliv i regionen vår. Næringshagen mottar også betydelig støtte fra fylkeskommunen for å arbeide med lokalt næringsliv og bidra til vekst og nyskaping. Næringshagen dekker kommunene Meldal, Orkdal, Agdenes, Snillfjord, Rindal og Skaun. Gjennom kommunenes eierskap og samarbeid med næringshagen skal selskapet være et kompetansemiljø for næringslivet som trenger rådgiving og bistand i sitt utviklingsarbeid. Meldal kommune kjøper tjenester av Næringshagen fordi det skal gagne vårt lokale næringsliv. Som medeier i næringshagen vil vi også bidra til at det er tilstrekkelig med kompetanse og kapasitet i selskapet til at bedrifter i Meldal kan få god bistand, rådgiving og hjelp.

Treklyngen
Nettopp i samarbeid med Næringshagen og Fylkeskommunen, har Meldal kommune den senere tiden deltatt aktivt i et prosjekt som samler en del av trebedriftene i Meldal i et tettere samarbeid. Disse bedriftene kan ha nytte av felles profilering og samhandling og samarbeide om en del utviklingsarbeid som løfter kompetansen og evnen til fornyelse i et krevende marked. Her vil det skje mye framover. Gjennom samarbeidet med fylkeskommunen deltar bedriftene i et EU-prosjekt som vi håper det blir konkrete resultater av. Første konkrete tiltak nå er etableringen av et "show-room" på Orkanger hvor bedriftene får vist seg fram. Pr i dag er følgende bedrifter med i Treklyngen: Lium Møbelverksted, AGTre, OrklaLaft, Foss Plater og Foss Snekkeri. 


Reiseliv og kulturbasert næring
Vi snakker mye om at Meldal er en industri- og landbrukskommune. Betydningen av handels- og servicebedriftene er antakelig underkommunisert. Disse utgjør 250 arbeidsplasser i Meldal (bilbransjen inkludert). Felles for disse næringene (i motsetning til mye av de tradisjonelle industribedriftene) er at markedet er lokalt. Kundene er i stor grad de som bor her eller reiser hit. For slike virksomheter er det avgjørende at befolkningsmengden er tilstrekkelig, samt at utenbygdes også besøker Meldal. Vi vet at hyttefolk er en viktig kundemasse for butikkene. Lakseelva Orkla, museumsvirksomheten o.l er også helt avgjørende for å opprettholde en del av disse arbeidsplassene.


Foto: Stine Aasløkk/Orkla Industrimuseum
De siste par årene har kommunen samarbeidet tettere med Orkla Industrimuseum. Museet har store planer rundt nybygg som i seg selv kan bli et løft for turisttrafikken til Løkken. Videre har museet og kommunen etablert samarbeidsavtale om formidling av Meldal Bygdemuseum, hvor kommunen har overført en halvstilling til museet. Skaun, Orkdal og Meldal kommuner har i tillegg deltatt i spleislaget for å få tilsatt egen regionhistoriker til Orkla Industrimuseum. Sammen med museet har kommunen et arbeid på gang for å se på mulighetene (og utfordringene!) rundt de nedlagte gruveanleggene.


Foruten samarbeidet med Orkla Industrimuseum har kommunestyret også bestilt en kartlegging av verdiskapinga rundt lakseelva, og det er satt fokus på at tettstedet Å og hytteområdet Resdalen har potensiale som innfallsport til Trollheimen. Verdien av handels- og servicenæringene trengs det sikkert økt bevissthet rundt. Men en bevisst strategi om å styrke Meldal som reiselivskommune kommer som nevnt fra en erkjennelse at deler av våre handels- og servicevirksomheter trenger den kundemassen som turister og fritidsbeboere utgjør, i tillegg til vi som bor her fast.


Foto: Kajsa Selnes - Allsidig Design
Foto: Kajsa Selnes - Allsidig Design

Muligheter og utfordringer i nye Orkland kommune?
Det å være nærmeste nabo med regionsenteret Orkanger byr på både muligheter og utfordringer. Den siste tiden har det vært stort fokus på alle de nye arbeidsplassene som nå vil komme på Orkanger gjennom flere større etableringer. Det representerer muligheter for hele regionen til både bosetting og ringvirkninger for næringslivet. Særlig handelsvirksomheter i mindre tettsteder rundt et regionsenter vil oppleve handelslekkasje og fraflytting til sentrum som en utfordring. Derfor er det mange kommuner som strever med å samarbeide godt om samfunnsutviklingsoppgaver. Selv om man har mange felles interesser i en region, oppleves ofte suksess på andre siden av kommunegrensa som en trussel eller fare for egne virksomheter. I et slikt bilde vil "lillebror" stort sett alltid tape. 
Foto: Kajsa Selnes - Allsidig Design

En kommunesammenslåing kan gi oss den nødvendige krafta til å jobbe i fellesskap for det vi alle tjener på, samtidig som en også kan bidra mer aktivt til stedsutvikling og næringsutvikling i en større geografi enn tidligere. Den nevnte reiselivsbransjen har åpenbare fordeler av å samarbeide på tvers av dagens kommunegrenser. Med EN kommune å forholde seg til i stedet for flere, kan det også bli lettere å utløse større ressurser og mer samlende strategier enn i dag. Innenfor industrien er det også åpenbare muligheter når kommunegrensene mellom Meldal og Orkdal fjernes. Arealforvaltningen blir mer helhetlig og kan tilpasse seg næringslivets behov i større grad. Nye Orkland kommune vil ha et omdømme som en viktig og sterk næringskommune, og dette vil virke positivt for bedrifter som skal profilere seg.

Næringslivet i Meldal har vært positive til sammenslåingen. Med ett eneste forbehold: Hva skjer med statens distriktspolitiske virkemidler, så som differensiert arbeidsgiveravgift og tilskudd fra Innovasjon Norge. Bedrifter i distriktskommuner har noen fordeler som de i mer sentrale strøk ikke har, ut fra politiske mål om bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Hva skjer med dagens soner når kommunegrenser flyttes og oppheves? Dette er bedriftene i Meldal veldig opptatt av og var senest i forrige uke et viktig tema da kommunene og Orkladal Næringsforening hadde kontaktmøte. Dette er noe vi lokalpolitikere må arbeide knallhardt med opp mot nasjonale myndigheter for å finne gode løsninger. Sammen med NHO/LO og Orkladal Næringsforening må vi som lokale myndigheter sette denne saken ordentlig på dagsorden, slik at regjering og storting stiller godt forberedt når dagens regime skal reforhandles med ESA til 2021.


Foto: Kajsa Selnes - Allsidig Design
Til sist skal vi ikke glemme at landbruket representerer en veldig viktig næring i hele Orkland. Rammebetingelsene for landbruket angår ikke bare de som jobber direkte i næringa, men også alle de som er sysselsatt i foredlingsindustrien og tilknyttede næringer. Det utgjør mange arbeidsplasser. I Meldal har vi lyktes med å bygge opp et kompetansemiljø rundt det interkommunale landbrukskontoret, hvor andre offentlige, halvoffentlige og private foretak er knyttet sammen i Landbrukssenteret MIDT. Senteret har potensiale til å bli et regionalt kompetansesenter for naturbruk og grønne næringer.

Jeg har stor tro på at nye Orkland kommune kan bidra til å videreutvikle dagens modell.

Mitt inntrykk er at det samlet sett har gått bra i næringslivet i Meldal i 2017, selv om vi ikke har noen statistikk på det ennå. Men variasjoner er det alltid. Siste halvår og starten av dette året har vært krevende for en del virksomheter på Løkken pga. stenginga av Klingliene. Mange ser fram til at veien skal åpnes nå i februar, selv om det fortsatt blir mye veiarbeid på strekningen fram mot våren. De som er hardest rammet er kanskje også de virksomhetene som ikke har lidd mest av at veien har vært dårlig heller. Det er først og fremst industribedriftene som har lidd av at veien var en flaskehals for transportører, mens det er handels- og servicenæringen som nå lir mest av at gjennomgangstrafikken uteblir. Vi får krysse fingrene for at litt røde tall i denne perioden raskt snur seg når trafikken igjen normaliseres.
 
Med det vil jeg ønske alle næringsdrivende i Meldal et godt år i 2018. Bruk næringsforening og andre aktører aktivt til å sette saker på kartet. Det er når vi drar sammen at vi skaper aktivitet i lokalsamfunnene våre!


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?