Trøndelag du slette tid - hva nå med Meldal?

Den siste junidagen i 2016 vil gå inn i historien som en svært spesiell dag i meldashistorien. Kommunestyret besluttet at Meldal vil etablere en ny kommune sammen med Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord. Dette selvsagt til stor skuffelse blant mange som var uenig i vedtaket, og med stor grad av vemod for de fleste av oss som var for et slikt vedtak.


Jeg har stor respekt for at alle de 19 kommunestyrerepresentantene landet på sin konklusjon ut fra hva vi tror vil tjene meldalssamfunnet og innbyggerne her best i det lange løp. De som har vært skråsikre i denne saken, på hver sin side, er lite troverdig. Det er momenter som taler både for og mot sammenslåing, og vi valgte å tillegge de ulike momentene, argumentene og perspektivene ulik vekt. 12 representanter stemte for sammenslåing, 7 stemte i mot.


Bilde: Adresseavisen


Vår plass i det nye Trøndelag?
At det ble flertall i kommunestyret for sammenslåing skyldes selvsagt en rekke faktorer og argumenter, ikke minst resultatet i innbyggerundersøkelsen. Men et viktig moment som nok var med og tippet i den retning for mange av de 12 som stemte for, er at trøndelagskartet er i endring, uavhengig av kommunereformen. Stortinget har vedtatt at de to trøndelagsfylkene skal slås sammen fra 01.01.2018. Vi blir en del av et fylke på 450.000 innbyggere. Store deler av fylkesadministrasjonen blir værende i Steinkjer. Et nytt fylkesting (regionting) for hele Trøndelag skal styre de videregående skolene, prioritere vei- og kollektivsatsinger og drive regional utvikling innenfor næring, reiseliv, kultur m.m. Det nye fylket skal også rigge seg for å ta over oppgaver som i dag ligger i statlige etater.


Trøndelag vokser. Prognosene sier at fram mot 2040 så blir vi 85.000 flere trøndere (og da ser jeg bort fra evt. innlemming av kommuner fra nabofylker). 55% av denne veksten vil skje utenfor Trondheim. Vi går inn i en tid der det blir viktig å posisjonere seg for å ta del i den veksten som landsdelen vår får. Konkurransen om de gode satsingene, prioriteringene og utviklingsprosjektene vil være stor. Nord for Trondheim er det flere senterkommuner som har muskler og evner til å dra til seg kompetanse og viktige arbeidsplasser. Steinkjer (slås sammen med Verran) blir den mest folkerike kommunen med over 24.000 innbyggere. Stjørdal og Levanger kommer like bak. Verdal kommune og Midtre Namdal kommune (Namsos, Fosnes og Namdalseid) vil ha over 15.000 innbyggere.


I det som i dag er Sør-Trøndelag har mye av veksten de siste årene kommet til randkommunene til Trondheim. I tillegg er det sterke utviklingskrefter på kysten, særlig på Hitra og Frøya som gir vekst der, samt at vindkraft og kampflybase vil gi store ringvirkninger på Fosen. Ny E6 vil kanskje også gi ny utviklingskraft i kommuner som Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal?

Skal vi i vår del av Orkdalsregionen ta en tydelig posisjon i nye Trøndelag må vi ha en klar strategi, felles mål og sette av ressurser til utviklingsarbeid og samordnet innsats. Det er fullt mulig å gjøre uten å slå sammen kommuner, men en sammenslåing vil etter mitt syn gi ny vitalitet og kraft til den posisjoneringen som skal skje. De økonomiske betingelsene som er lagt på bordet til sammenslåtte kommuner vil kunne gi akkurat det handlingsrommet vi trenger til fornyet utviklingsarbeid, utenom det som skal være kommunenes kjerneoppgaver, nemlig å sikre gode velferdstjenester til innbyggerne.


Arbeidsplasser er fundamentet:
Meldal har også vært en vekstkommune. Men det begynner å bli en del år siden. Fra 1900 til 1920 økte kommunens innbyggertall med 2000, og ytterligere nesten 1000 de neste 20 årene. Det skyldtes selvsagt veksten i arbeidsplasser og industriutviklingen i kommunen. Kommunen som er planlagt etablert sammen med Agdenes, Orkdal og deler av Snillfjord har klare ambisjoner om å være en tydelig næringskommune som skal være attraktiv for etablering av arbeidsplasser. Det har en sånn kommune gode forutsetninger for å lykkes med. Utover å utvikle et urbant og kompakt bysentrum på Orkanger som tiltrekker seg virksomheter og innbyggere som ellers ikke etablerer seg i distriktet, vil det være avgjørende å bygge videre på de sterke næringstradisjonene i vårt dalføre. Arbeidsplasser vil også i framtida være grunnlaget for tilflytting for områder som ligger utenfor randsonen til storbyene.


Meldal i det nye Trøndelag:
Meldal vil fortsatt eksistere, som en del av den nye kommunen. Det er mange følelser knyttet til det å opphøre som egen kommune. Følelsene deles av oss som var med på den beslutningen. Debatten i kommunestyret vårt har vært både ryddig og saklig, og alle har tatt til orde for felles innsats når nå vedtaket er fattet. Jeg tror det blir viktigere enn noen gang at vi bevisstgjør oss selv på hva meldalssamfunnets styrker og fortrinn er. Vi må ta med oss det beste i dagens meldalssamfunn inn i den nye kommunen. Vi har ressurser, kompetanse, arbeidsplasser og verdier her som helt klart vil være viktige deler av nykommunen. I den nye kommunen må disse verdiene og ressursene få videreutvikle seg, til gagn for vårt nærmiljø og til gagn for hele den nye kommunen. Skal en ny kommune bli den slagkraftige enheten det er ambisjoner om, må vi selvsagt ta vare på og videreutvikle alle de styrker og fordeler vi i dag har som selvstendige kommuner. Klarer vi det vil ambisjonene i intensjonsavtalene våre være en god start for at vi sammen kan være en av de viktige motorkommunene utenom storbyen i det nye Trøndelag.


Det er nå opp til oss selv - gjennom felles innsats - å vise at kommunesammenslåing ikke automatisk medfører storstilt sentralisering, men tvert i mot gir oss nye muskler og muligheter til å opprettholde trivsel og aktive lokalsamfunn i den bygda som vi som bor her er glad i og engasjert for.


Meldal
04.07.16

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?