På tide å finne go'foten til hverandre?

I dagens formannskapsmøte skal vi diskutere kommunereformen og hvordan Meldal kommune skal forholde seg til den. Sluttbehandlingen skjer i kommunestyret den 30. juni.


For meg har dette vært en vanskelig sak å ta stilling til. Jeg synes reformen, slik den er "rullet ut" fra regjeringshold, er dårlig håndtert. Budskapet har nærmest vært at alle må bli større, enten de er små eller store fra før av. Sammenslåing for sammenslåingens skyld. Det har vært en toppstyrt prosess. Jeg mener at en god kommunereform skulle brukt mer tid, - der kommunene hadde vært mer invitert til å definere behovene og utfordringene, først og fremst som tjenesteyter av viktige velferdsordninger. Når et marginalt flertall på Stortinget attpåtil endrer inntektssystemet for å tvinge kommunene til sammenslåing, så synes jeg det er en uakseptabel håndtering. Kommunene fortjener å bli tatt mer på alvor enn å være passive brikker i et spill fra regjeringen.


Så har jeg prøvd å være tydelig på at min motstand mot den toppstyrte prosessen ikke nødvendigvis sier noe om hva jeg synes er rett å gjøre for Meldal sin del. Med de tette samarbeidsbånd vi har utviklet med Orkdal gjennom mange år, har jeg tillatt meg å holde spørsmålet åpent lenge, - om Meldal og Orkdal (nå eller senere) hører sammen. De politiske miljøene i Meldal har over mange år vært en pådriver for å se på muligheter for å bygge sterkere fagmiljø på en rekke fagfelt og fellestjenester.


Min forgjenger i ordførerstolen sto i bresjen for en omfattende prosess for å utvikle tjenestesamarbeid på en rekke områder i regionen; der alt fra kulturskole, brann/redning, kart/oppmåling, byggesak, IT-tjenester og flere andre fagfelt ble utredet. Prosessen strandet, hovedsakelig av to årsaker: Styringsutfordringer på interkommunalt samarbeid, samt høye etableringskostnader, selv om potensialet er stort for innsparing over tid. I kommunereformen er det laget ordninger for å ta unna engangskostnadene ved fusjon.


Mine erfaringer de siste årene har gjort at jeg tror det er grenser for hvor store deler av en kommunal virksomhet som man bør lage interkommunale samarbeidsordninger rundt. Ledelse og styring blir vanskelig, og tverrfaglighet nesten en umulighet. Da er kanskje tiden kommet for å gjøre andre grep?


Jeg har landet på at vi kan ha mye å hente ved å utnytte ressursene og kompetansen i hele dalføret vårt sammen - mot felles mål og med en felles politikk, som ikke stopper ved dagens kommunegrenser. Jeg har tro på politikk. Jeg har tro på at det nye Trøndelag kan utvikles og styrkes av regionpolitikere som ser hele storfylket og bidrar til å utvikle samspillet mellom Trondheim som tyngdepunkt og distriktskommunene. Vi har hatt fylkespolitikere som har satset på en desentralisert skolestruktur og regional utvikling for å opprettholde bosetting og arbeidsplasser også utenfor storbyen. Slik har vi også tenkt i dagens Meldal. Jeg har gått til valg på å utvikle alle tettsteder og opprettholde barnehager, botilbud og næringsutvikling i hele Meldal. Da må jeg også ha tru på at den politikken er mulig å utvikle i en kommune med større geografi enn Meldal. Nye kommunepartier kan lage politiske prioriteringer som utnytter ressursene både på Orkanger og i omlandet, for å skape vekstkraft i regionen vår, i konkurranse med mange andre sterke regioner i Trøndelag.


Inntektssystemet for kommunene, både det gamle og det nye, er mye basert på at kommuner som ligger på landsgjennomsnittet i innbyggervekst får økt handlingsrom, mens kommuner som ligger under nasjonal vekstrate får redusert handlingsrom. Mye taler derfor på at det er ved å samle kreftene vi kan utløse det vekstpotensialet som Orkladalføret har, og som kan bidra til at kommunen kan videreutvikle sine tjenester i stedet for å ta service- og kvalitet ned.


Jeg er samtidig tydelig på at dersom det etableres en Orkladal kommune, så skal det være en ny kommune og at vi ikke innlemmes i noe som eksisterer fra før. Vi har mye å by på i en ny kommune, - et variert næringsliv og innovative industribedrifter. Et offensivt landbruksmiljø, der vi fra før av har sett effektene nettopp av å samle fagfolkene under samme tak. Vi har en av fylkets beste videregående skoler som tar i mot ungdommer fra et stort omland og forsyner regionens næringsliv med fagutdannet kompetanse. Vi har reiselivsattraksjoner av nasjonal verdi. Jeg synes ikke vi har grunn til å stå med lua i handa og tro at dette ikke kan videreutvikles i en ny og større kommune.


Mitt parti er delt i saken, og det vil også avstemningen i kommunestyret den 30. juni vise. Hvorvidt mine perspektiver på dette deles av et flertall i kommunestyret er så langt ikke klart. Våre folkevalgte har fortsatt over 2 uker på seg, og er påvirkelig fram til avstemningen holdes.

Jeg er fornøyd med at vi diskuterer denne saken på et saklig og ryddig vis i Meldal. Å håndtere ulike synspunkter er også en kunst - og vi må tåle å være uenig med naboen og andre. Uavhengig av om kommunegrensene endres eller ikke, er det på tide at vi både i Meldal og i dalføret for øvrig, tar i bruk godfotteorien. Vi må unne hverandre suksess og spille hverandre gode, heller enn å motarbeide de ressursene vi har på laget vårt. Jeg tror vi lykkes best med det om vi etablerer et nytt lag. Der bør Meldal være på banen, og ikke på tilskuerplass.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst