Tilsvar til Endre Storholt

I et leserinnlegg den 30. august går Endre Storholt til angrep på flere aktører som han mener motarbeider Løkken Verk Montessoriskole. Jeg er usikker på hvor lurt det er å konstruere fiendebilder, men skal ikke blande meg for mye opp i det.  Jeg føler i alle fall behov for å korrigere bildet som tegnes av hvordan Meldal kommune under dagens politiske og administrative ledelse tilnærmer seg privatskolen på Løkken, for Endre Storholts framstilling kjenner jeg meg ikke igjen i.

En ting jeg først vil si meg enig med Endre Storholt i, og det er at det er pussig å lese Ola Bjørkøy sitt svar i avisa om at situasjonen med en stor privatskole på Løkken var umulig å forutsi da de kommunale skolene ble nedlagt. Endre Storholt har rett i at det var godt kjent at det forelå konkrete og realistiske planer om å opprette en privatskole, dersom den offentlige skolen på Løkken ble lagt ned.  At skolen er etablert og med rimelig stort tilfang av elever fra Løkken krets, burde derfor ikke overraske noen. Her deler jeg og Endre Storholt syn.

I motsetning til hva Endre Storholt synes å mene, så har man fra politisk side slått fast at kommunen skal ha et konstruktivt og godt samarbeid med privatskolen, der det er naturlig. Jeg opplever at dette følges opp lojalt av rådmannen og administrasjonen. Vi er samforstått i at kommunen naturlig nok ikke har noe ansvar for skoledrifta, verken økonomisk eller kvalitetsmessig, når den er i privat regi med egne statlige midler, men utover det er det forventet at kommunen bidrar til en god dialog og samspill med det som er en ganske stor aktør innen oppvekstområdet i bygda. 

Derfor har kommunen rettet opp det som var av uavklart og uryddig tilnærming til tilvenningsdager for barnehageungene, sånn at det nå fungerer sånn som foreldrene forventer. Kommunen er på tilbudssida overfor privatskolen med MOT-arbeidet. Det er ganske dyrt å bli MOT-skole, men her ønsker kommunen å være løsningsorientert, og tilby privatskolen å være med på det kommunale opplegget. Vi har også invitert privatskolen med på flere andre samarbeidsarenaer som er rettet mot barn og unge. Den dialogen har kommunen med privatskolens ledelse, og jeg opplever at dialogen er god. Ikke sikkert Endre Storholt kjenner til disse tingene, men de passer vel uansett ikke inn i det fiendebildet han prøver å opprettholde. 

Det Endre Storholt har direkte befatning med er forhandlingene om  å finne en langsiktig løsning på MULB-byggene. Der er Løkken Utvikling den aktøren kommunen forhandler med. Det var ikke et enstemmig kommunestyre, men et klart flertall som mente at kommunen skulle gi Løkken Utvikling fortrinnsrett i å forhandle om overtakelse av byggene. Dette gjorde vi fordi vi ønsker en lokal aktør som ønsker å utvikle denne eiendommen til lokalsamfunnets beste. Noen har ment at kommunen burde lagt bygningene for åpent salg, som jo er det normale, og dermed sikre kommunen best pris. Flertallet har ment at det er viktigere å sikre eiendommen til lokale aktører enn å få best pris. Dermed har Løkken Utvikling sikret seg enerett til å forhandle med kommunen. Fra kommunestyrets side kan dette neppe være for å motarbeide privatskolen og Løkken-samfunnet.

Forhandlingsretten som Løkken Utvikling sikret seg var fordi de lanserte spennende planer for utvikling av eiendommen og signaliserte at de var i stand til å ta den rollen. Underveis i forhandlingene har derimot Løkken Utvikling gått fra å ville overta eiendommen til å ville leie den. Kommunestyret ga positiv respons til dette, og åpnet rådmannens forhandlingsmandat til å forhandle både om overdragelse/salg og en langsiktig leiekontrakt. Fortsatt ingen motarbeidelse fra politisk side på dette feltet altså.

Så har det dratt ut i tid å få ferdig et komplett avtaleforslag, og det er dette Endre Storholt er opptatt av. Ja, det har tatt tid, og som ordfører tar jeg personlig ansvar for det fordi det delvis er etter innspill fra meg at rådmannen har gjort justeringer i hvordan avtalene bør innrettes. Her er jeg og Endre Storholt sikkert uenige, men arbeidet med å sikre Tannklinikken på Løkken gjorde at jeg så at kommunen må håndtere A-fløya særskilt, noe forhandlingene så langt ikke hadde lagt opp til. Videre ba privatskolen om at den løpende leieavtalen måtte forlenges, noe som ble ordnet raskt opp i fra kommunen. Til sist var rådmannen særdeles effektiv og fleksibel da privatskolen midt i sommerferien trengte nye justeringer i den eksisterende avtalen, for å komme i mål med godkjenning av ungdomsskole. Etter hva jeg har hørt så har ledelsen fra privatskolen vært takknemmelig for rask og god hjelp fra rådmannen i denne saken.

I disse dager går det ut to avtaleforslag fra rådmannen til Løkken Utvikling, der det ene er på langtids leieavtale på MULB og det andre er på overdragelse av eiendommen. Jeg kommer gjerne på et styremøte i Løkken Utvikling for å orientere om avtaleforslagene, som skal endelig godkjennes av kommunestyret.  Jeg håper Løkken Utvikling fortsatt er både interessert i og har ønske om å være den aktøren som kan forvalte eiendommen, slik vi ble forespeilet i den opprinnelige henvendelsen fra Løkken Utvikling da etterbruken var oppe til diskusjon. Hvis ikke så tror jeg det må finnes andre aktører på Løkken som kan ta i mot det tilbudet kommunen kommer med, som jeg ærlig og oppriktig mener er et gunstig tilbud.

Ikke alle har vært enig i dette, men fra mitt ståsted har det vært soleklart at vi fra kommunens side må håndtere MULB-byggene etter andre prinsipper enn vi gjør på  ordinære eiendomstransaksjoner – eller leieavtaler. Fordi skolebyggene i en særskilt stilling etter kommunal nedleggelse må få en skjebne som lokalsamfunnet er tjent med. Slik har vi også tenkt på Å og Storås, der ønskene lokalt har vært å få barnehagene over i de nedlagte skolene. Også på Løkken vil økonomi og likebehandling av interessenter vike av hensyn til å sikre en etterbruk etter lokalbefolkningens ønsker.


Det kommer sikkert ikke som et sjokk på de fleste at jeg rent personlig synes det er bra at det fortsatt er en skole på Løkken, men at jeg aller helst skulle sett at den var kommunalt drevet. Nå er den ikke det, og det velger vi fra kommunens side å forholde oss nøkternt til, med ønske om god dialog og samarbeid. Den dialogen føler jeg langt på vei fungerer godt mot privatskolens ledelse, selv om den stadig kan bli bedre og utvikles over tid. At privatskolen har venner som fra sidelinjen heller ønsker å fokusere på konflikt, konfrontasjon og uenigheter i avisspaltene, velger jeg å forholde meg rolig til og det skal ikke ødelegge for mitt politiske prosjekt, som er forsoning og samarbeid til det beste for alle.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?