Debatt om barnehager, eiendomsskatt og andre grep - si din mening

I en og en halv uke har vi kunnet sette oss inn i Telemarkforskning sin rapport og anbefalinger til Meldal kommune. De foreslår drastiske grep, da handlingsrommet er brukt opp. De mest omstridte grepene som anbefales er å utrede en annen barnehagestruktur og å innføre eiendomsskatt.

Torsdag ettermiddag var rådmannens tilrådning klar. I saksframlegget kommer det fram at fra et administrativt ståsted virker det mest rasjonelt å gå for endring av barnehagestruktur, da dagens struktur krever vedlikehold og oppgradering av mye bygningsmasse. Imidlertid velger rådmannen å anbefale noen justeringer på de planlagte investeringene, men beholde strukturen, og i stedet innføre eiendomsskatt for å kunne betale for de høye driftskostnadene dette innebærer.

Etter det jeg klarer å se står kommunestyret mellom følgende valg: Spare penger ved å endre barnehagestrukturen/slå sammen barnehager. Innføre eiendomsskatt for å finansiere en dyr struktur. Utsette planlagte investeringer til en har skaffet seg økonomisk handlingsrom. Foreta smertefulle kutt i en rekke tjenester i helse, omsorg, skole og flere tjenester.

I eksisterende økonomiplan er det en årlig underdekning på ca 8 mill kr. som vi snarest må finne inndekning for. Dette kan vi ikke lenger skyve foran oss.

6. mars skal kommunestyret ta stilling til disse spørsmålene. Fram til da blir det mange diskusjoner i partigruppene. I min partigruppe har vi ikke diskutert dette ennå, men jeg drister meg til noen foreløpige betraktninger:

Endring av barnehagestruktur:
Fordeler: sparer en del investeringskostnader om en kan konsentrere seg om å ruste opp/bygge færre bygg. Sparer også driftskostnader. Antatt stor økonomisk gevinst, - skjønt det er ikke regnet på det og krever lengre utredninger og medvirkning slik at innbyggere og foreldre kan si sitt om saken også.
Ulemper: På tross av korte avstander er mitt personlige synspunkt at barnehagene betyr mye for bosetting og framtidsoptimisme i den enkelte grend. Langvarige strukturutredninger vil sende foreldrene ut i en ny posisjoneringskamp som er ødeleggende for stemninga i bygda. Frykt, redsel, sinne vil prege lokalsamfunnene på nytt. Private alternativ kan dukke opp og regnestykkene vil ikke lenger stemme. Små unger skal skysses til barnehagen av foreldrene, som skal få dette til å gå opp i hverdagen. Ti-tjue minutter lenger tid på skyssing kan for enkelte være svært utfordrende. Flere barnehager gir en fleksibilitet også i å velge det som passer best i forhold til pendlevei o.l.

Mitt parti har gått til valg på å beholde dagens barnehagestruktur. Jeg liker å holde ord.

Innføre eiendomsskatt
Fordeler: Gir kommunen vesentlig økte inntekter for å kunne opprettholde tjenester, barnehagestruktur og nødvendige investeringer. Laveste sats vil for den gjennomsnittlige innbygger ikke være veldig smertefullt. Er et spleislag av innbyggerne for å opprettholde ønsket samfunnsutvikling og tjenestenivå.
Ulemper: Selv om skatten i seg selv ikke er fryktelig høy så vil den komme på toppen av eksisterende kommunale gebyrer. Totalnivået kan derfor bli høyere enn det som virker attraktivt i en kommune. Skatten skiller mellom de som har og de som ikke har bolig, men skiller bare i begrenset grad på inntekt og betalingsevne.

Mitt parti har avtale med Frp om å ikke innføre eiendomsskatt denne perioden. Jeg liker å holde ord.

Utsette planlagte investeringer
Fordeler: I vedtatt økonomiplan er det lagt inn investeringer i de tre gamle barnehagene, der noen av prosjektene også et knyttet til å få en god etterbruk av skolelokalene. Ved å utsette noen eller alle disse prosjektene vil kommunen spare rente- og avdragsutgifter inntil en har fått orden på økonomien. Gjeldsnivået er allerede mer enn høyt nok.
Ulemper: Det er kartlagt at flere av barnehagene har store behov for utbedringer og fyller ikke dagens og framtidas krav til barnehagelokaler. Kapasiteten er også begrenset, noe som gjør at ikke alle får plass når de ønsker det og der de ønsker det. Utsettelse av investeringer vil gjøre at denne situasjonen vedvarer, og med barnetallsvekst vil vi kanskje ikke fylle lovens krav om rett til barnehageplass. Utsettelsen må kanskje vare alt for lenge om en bare skal vente på at dagens gjeldsforpliktelser reduseres.

Foreta omfattende kutt på andre tjenester
Fordeler: Ved å kutte på millionvis på andre tjenester kan en ha råd til å betale for dyr barnehagestruktur og investeringer i barnehagebygg, uten å innføre eiendomsskatt.
Ulemper: Kuttene som må tas er så store at alle sektorer og mange ulike tjenester må reduseres så mye at det grenser til det forsvarlige. Dårligere eldreomsorg, dårligere skoletilbud, dårlige kultur- og fritidstilbud, lite eller ingen mulighet til helseforebyggende arbeid blir resultatet. Regningen får vi igjen i bakkant. I praksis vil de vesentligste kuttene gå ut over de svakeste, barna og de eldre.

Dersom kommunestyret ikke tør å velge noen av de tre øverste tiltakene, vil dette siste bli resultatet enten en vil eller ikke. Telemarkforskning sin rapport viser at vi ikke bruker særlig mye på administrasjon i Meldal, - men rådmannen legger opp til at det også her skal komme rasjonaliseringer. Rapporten viser også at Meldal ikke bruker spesielt mye på kultur. Kutt her vil først og fremst gå ut over støtten til lag og organisasjoner, f.eks de som driver idrett for barn og unge. Rådmannen foreslår derfor å ikke kutte på dette. Men om kommunestyret går imot alle rådmannens anbefalinger så vil det få store konsekvenser for nettopp slike støtteordninger, og for svømmehall, samfunnshus, bibliotek, servicekontor - i tillegg til de større tjenestene.

Dette er mine foreløpige tanker. Dette blir vanskelige valg for alle de 19 i kommunestyret. Ingen har lyst til å bli upopulære, og her blir en uansett upopulær blant noen. Så hva mener du? Jeg ønsker gjerne å høre din mening, - og svar gjerne på avstemningen nedenfor her.

Kommentarer

  1. Ærlig talt, Bjarne Aspaas, nå forteller du bare halve sannheten. Selvfølgelig har det vært billigere å oppruste to skoler i Meldal, Storås og Løkken Verk, men da hadde skolen i oppbygda blitt lagt ned, og det viser seg vel også, at tilstanden på de respektive byggene ikke er så dårlig som administrasjonen la frem i sin rapport, så vi hadde det vel ikke så travelt. Men det som det egentlig handler om, er at da Løkken mistet sin skole, så kom det en privatskole der, og det gjør at kommunen mister mange millioner i overføringer fra staten. Og det gjør økonomien håpløs. Så Magne har ganske rett han, hvis du vil lese mellom linjene.

    SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?