Innlegg

Viser innlegg fra april, 2013

Profilering av næringslivet

Vi har et aktivt næringsliv i Meldal. Fra spennende industribedrifter, handelsvirksomheter i utvikling og aktører tilknyttet en offensiv landbruksnæring. Mange av de spennende bedriftene våre er godt kjent blant innbyggerne, men slett ikke alle. Vi har mange spennende aktører som dessverre mange innbyggere kjenner litt for dårlig til. Det er synd, fordi det er viktig at vi meldalinger har et selvbilde på at vi er driftige og at det går an å lykkes. Kjennskap til mange av våre bedrifter kan bidra til omdømmebygging både utad og innad, og ikke minst skape stolthet i bygda på hva vi får til og hva vi har her. En del bedrifter er langt fra gode nok til å fortelle de gode historiene lokalt. Spesielt bedrifter som ikke har et lokalt marked. Det tar tid og ressurser som bedriftslederne ikke har for mye av. Men mange burde likevel bli flinkere til å prioritere dette. I siste formannskapsmøte før jul i fjor vedtok vi å bevilge penger til meldal.no for å styrke profileringen av lokalt næring

Boligtomter - kommunen som pådriver og tilrettelegger

I kommunestyret den 7. mars behandlet vi en sak om hvordan kommunen kan bidra til økt boligbygging gjennom å tilrettelegge for flere attraktive boligtomter og boligfelt. Vi har nå tatt viktige skritt for å utvikle gode verktøy for kommunen. Bakgrunnen for saken ligger i at vi i budsjettet for 2013 bevilget investeringsmidler til erverv av nye tomtearealer og for utbygging/utvidelser av tomtefelt. Det er helt nytt i Meldal at kommunestyret avsetter investeringsmidler til dette formålet. Dette er lokalpolitikk og samfunnsutvikling i praksis. I det omfattende vedtaket den 7. mars ligger det mange detaljer som jeg ikke skal gå innpå her. Den offentlige debatten i saken har imidlertid dreid seg mest om hvilke deler av kommunen som skal prioriteres. Jeg vil bruke noen ord på dette. I tråd med vårt partiprogram fremmet Arbeiderpartiet forslag om følgende prinsipp for tomtepolitikken: "Målet er at det til enhver tid skal være attraktive og byggeklare kommunale tomter på alle tettsted i ko