Kommunestyremøtet 7. mars: Mange viktige avgjørelser

Torsdag 7. mars var det årets andre kommunestyremøte i Meldal. Med lang saksliste, deriblant en del saker som mange innbyggere var interessert i. Det dukket da også opp et stort antall tilhørere til et kommunestyremøte som varte og rakk - og det var blitt midnatt ennå vi kunne gå hjem.

En del av sakene er diskutert og omtalt på diverse sosiale medier. Jeg tillater meg derfor å omtale disse her, med noen kommentarer. Men først så vil jeg nevne at kommunestyret fikk høre både ungdomsrådet og eldrerådet før vi behandlet sakene. Magnus Haugen og Kjersti Drugli fra Ungdomsrådet la fram skisser og tegninger av slik de ønsker forskjønning og oppgradering av badestranda på Frilsjøen skal bli. Kreative og spennende planer. Dette med bakgrunn i kommunestyrets bevilgning på 40.000 kr til en oppgradering. De pengene rekker ikke langt for ungdomsrådets planer, men det kan være en liten, men god start.

Boligtomter:
Dette ble en sak som det ble stort engasjement rundt og også en del diskusjoner på. Diskusjonene, og uenigheten handlet om hvilke deler av bygda det er viktig å prioritere nå aller først. Men dette bør ikke overskygge at vi her har fått til en storstilt satsing på å tilrettelegge for flere kommunale tomter, som forhåpentligvis vil gjøre at tilflyttere og andre ikke vil ha problemer med å finne gode tomter i bygda vår.

Når det gjelder prioritering mellom ulike områder av kommunen var det etter AP/FRP sitt forslag i Hovedutvalget et sentralt poeng at det skal lages en prioriteringsliste på dette. Dermed vil dette komme på politikernes bord nok en gang - og helt sikkert føre til nye diskusjoner, og kanskje uenigheter. For AP/FRP var det viktig å komme i gang med arbeidet nå med en gang, før en slik prioriteringsliste er utarbeidet, og da var vårt syn at Å og Storås skal prioriteres i 2013, ut fra den enkle logikk at det er de stedene der det i dag er størst mangel på tomter. En sentral setning i vedtaket er at "målet er at det skal være attraktive og byggeklare tomter på hvert tettsted i kommunen", og da er det naturlig for oss at vi starter der det er størst mangel på tomter.

Mindretallet mente det var viktig å prioritere Meldal Sentrum, ut i fra at det er stor etterspørsel etter tomter der. Men ettersom det finnes en del ledige tomter der, på samme vis som på Løkken så mente vi dette ble feil signal for det arbeidet som skal i gang nå i år. Så er jeg relativt sikker på at områder både i Meldal Sentrum og på Løkken vil komme høyt på prioriteringslista for årene 2014 og utover.

Barnehager:
Barnehagekapasiteten i kommunen er presset, ettersom barnekullene er større enn prognosene for noen år tilbake sa, samt at en stadig større andel av ungene søker på plass. Barnehagebyggene er ikke tilpasset denne etterspørselen, verken i areal eller funksjoner. Det har derfor vært et mål for oss å gradvis øke kapasiteten, både for å holde oss innenfor lovkravene, men også fordi vi ikke ønsker at mangel på barnehageplasser skal føre til redusert tilflytting. Kommunestyret har derfor gjort en rekke vedtak for å få laget oversikter og beslutningsgrunnlag slik at barnehager kan bli prioritert de kommende årene. Vi har satt av både investeringsmidler og økte bemanningsressurser i det budsjettet vi nå er inne i.

I tillegg har vi ønsket å se barnehagene i sammenheng med etterbruk av nedlagte skoler. Det er viktig at de gamle skolebyggene ikke blir stående som spøkelseshus og dermed være ødeleggende for stedsutviklingen på det enkelte tettsted. Både på Å og Storås har vi som politikere ønsket å flytte barnehagene inn i skolebyggene, og dette ble også vedtatt nå på torsdag, der det nå skal prosjekteres løsninger innenfor en ramme på 6 mill. eks. mva. på hver plass.

Størst debatt var det rundt løsningene for Grefstad barnehage, som nok er den i dårligst forfatning. Formannskapets forslag var å avvente dette til man evt. hadde fått økt opp investeringsmidlene i økonomiplanen. For oss i AP er det helt avgjørende at vi klarer å styre kommunens økonomi, og det skjer gjennom budsjettarbeidet, ikke ved å gjøre store investeringsvedtak tidlig på året som ikke er lagt inn i inneværende budsjetter. Deler av kommunestyret synes dette ble for rigid og argumenterte for at det ikke kunne være i veien for å lage et forprosjekt på ny barnehage i det minste. Etter gruppemøter ble det derfor utarbeidet et omforent forslag som ble enstemmig vedtatt. Dette innebærer at det settes  i gang et forprosjekt, som avklarer kostnader og løsninger for en ny barnehage. Men vedtak om videre detaljprosjektering og vedtak om å gå i gang med en slik investering blir altså ikke tatt før man har fått ryddet plass i budsjettprioriteringene for neste økonomiplanperiode.

Jeg er glad for at partigruppene kom til et kompromiss som alle kunne enes om. Det bidrar til å dempe konfliktnivået også blant innbyggerne våre i slike saker. Det er viktig å gi og ta og finne løsninger som er akseptable på tvers av partiene, slik at store og viktige saker ikke blir fattet med knappest mulig flertall. I denne saken ble dette løst på en god måte, og en vil korte inn ventetiden en del dersom det viser seg at en finner rom i budsjettene i tida framover til en ny stor investering.

Etterbruk av skolebygg
To av de gamle skolebyggene var allerede avklart gjennom vedtaket i barnehagesaken. Hva som skal skje med MuLb og Grefstad var ennå uavklart. Her ble det også både diskusjoner og uenigheter i kommunestyret. Et flertall på 13 av 19 vedtok at kommunen skal inngå forhandlinger med den aktøren som har meldt sin interesse for MuLb-bygget (Løkken Utvikling) med sikte på salg. I vedtaket heter det også at tomta ikke skal selges, men bygsles bort eller leies ut i en langsiktig leieavtale. Dette for at kommunen skal ha hånd om en meget attraktiv tomt i Løkken sentrum i tida framover. Mindretallet ønsket å legge både bygget og tomta ut for åpent salg, istedet for å gå direkte på en bestemt aktør. Slik ville man kunne få mest igjen for salget. Dette forslaget fikk bare 6 stemmer.

For Grefstad ble det et knapt flertall for å engasjere studenter for å se på hvordan området kan utvikles til et boligområde, samtidig som man også kunne vurdere noe av bygningsmassen til ungdomshus. Mindretallet i kommunestyret ønsket å vedta riving nå, og å utlyse til arkitektkonkurranse for å få laget planer for området til både bolig og næring.

Samfunnsutvikling i hele kommunen
Personlig har jeg vært veldig opptatt av at vi nå med ny skolestruktur må vise at vi er opptatt av positiv utvikling i alle deler av kommunen. Det å miste nærskolen kan være sårt, og hva som skjer med de tomme skolebyggene er viktig for innbyggerne på de enkelte tettstedene. Jeg håper og tror vi har gjort gode vedtak som innbyggerne på de enkelte tettstedene er fornøyd med. Både på Storås og Å har de vært opptatt av å kunne ta i bruk skolebyggene til barnehager. På Løkken har lokale aktører meldt sin interesse både for å leie ut til privatskolen men også utvikle øvrige deler av bygningsmassen til interessante tilbud. Det gir vi nå mulighet til. Byggene på Grefstad er i dårlig forfatning, og det er sansynlig at riving må til. Men vi får nå først se på litt ulike planer for området før vi drar noen endelige konklusjoner. For oss i AP/FRP-gruppa har det ikke vært inntrykk at det er næringslokaler det er størst behov for i Meldal sentrum, men at vi kan utnytte et sentrumsnært område "på flata" til boligformål i et område med den beste matjorda og der jordvernet står sterkt, må være en god utnyttelse av arealet vårt.

Så skulle vi alle ønske at kommunen hadde økonomisk handlingsrom til å tenke enda mer offensivt, både med omsorgsboliger og andre spennende prosjekter. Men vi blir nok nødt til å holde oss litt mer edruelig i satsingene i tida framover, og da føler jeg dette var det beste vi kunne få til i denne omgang. Så vil jo tiden vise hva som faktisk skjer ved de ulike skoleområdene, - jeg vil oppfordre til fortsatt stort lokalt engasjement, for det trengs nok alle steder for at det skal bli så gode løsninger som mulig.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?