Om politiske forskjeller i Meldal

Heldigvis er partiene i  Meldal enige om mye. Mange saker vedtas enstemmig i kommunestyret. Men det er naturligvis noen forskjeller, og det er viktig at velgerne kjenner til disse for å kunne ta et valg.

Skolesaken har fått mye fokus denne perioden, og her har innbyggerne hatt gode muligheter til å sette seg inn i partienes syn og argumenter. Men det er også en del andre saker der det har vært ulike syn og prioriteringer. Her nevnes noen fra inneværende periode kort:

- Utmarksråd
Høsten 2007 skulle kommunestyret opprette utmarksråd og vedta retningslinjer for dette. Meldal AP gikk inn for at brukerne, representert ved Meldal Jakt & Fiske, skulle ha styreplass her. De borgerlige partiene ga etter press fra grunneierlagene som ikke ønsket styreplass for Meldal Jakt & Fiske. Resultatet ble da et rent storviltråd, istedet for et bredere definert utmarksråd.

- Bøker i bibliotekene
Våren 2008 skulle kommunens overskudd fra 2007 disponeres. Meldal AP var opptatt av at bibliotekene hadde fått kutt i sine budsjetter til innkjøp av bøker, og foreslo derfor å bruke 100.000 kr. for å få dette opp på tidligere nivå. Forslaget ble vedtatt 10-9, der ordføreren var den eneste fra borgerlig gruppe som stemte sammen med AP.

- Støtte til lag/organisasjoner
I budsjettbehandlingen desember 2008 foreslo Arbeiderpartiet å øke støtten til lag og organisasjoner med kr. 50.000. Forslaget ble nedstemt av de borgerlige partiene.

- Vern av Svorkavassdraget
Arbeiderpartiet foreslo høsten 2010 å ikke tilrå konsesjon til kraftutbygging i Svorkavassdraget for å ivareta hensynene i verneplanen for vassdraget og for å sikre allmenheten tilgang til et unikt naturområde med viktige kulturminner. Stavelifossen er kanskje kommunens vakreste. Forslaget ble nedstemt av borgerlig gruppe.

- Samfunnskonsekvenser ved ny skolestruktur
Arbeiderpartiet foreslo høsten 2010 at Formannskapet skulle være styringsgruppe for utredningsarbeidet om konsekvensene av ny skolestruktur. Dette fordi denne tematikken i høyeste grad er politisk, og derfor viktig at politisk nivå har innsyn og innflytelse på arbeidet. Forslaget fikk bare AP og Venstre sine stemmer og ble nedstemt.

- Gratis trygghetsalarmer
I budsjett- og handlingsprogram 2011-2014 fremmet Arbeiderpartiet forslag om å beholde gratis trygghetsalarmer i hele perioden. Forslaget ble nedstemt av borgerlig gruppe som stemte for innføring av egenandeler på trygghetsalarmer fra 2012

- Nedbemanningsplan
I desember 2010 foreslo Arbeiderpartiet at det skal utarbeides en kompetanse- og nedbemanningsplan i forbindelse med ny skolestruktur. Dette fordi det i budsjettet var vedtatt et kutt på over 7 mill kr. i posten for lærerlønninger fra 2013, og det ville være viktig å kartlegge hvor realistisk dette kuttet var og hva som skal til for å oppnå det i realiteten. Forslaget ble nedstemt.

- Storåsfestival
Arbeiderpartiet foreslo i desember 2010 at kommunen skal ha en aktiv og konstruktiv rolle for å bidra til at det kan bli Storåsfestival i 2011. Forslaget ble nedstemt.

- Erverv av boligtomter
Våren 2011 foreslo Arbeiderpartiet å bruke noe av overskuddet fra 2010 til erverv av boligtomter slik at det kan tilrettelegges for økt boligbygging i kommunen. Forslaget fikk ikke flertall.

- Frilsjøen
Arbeiderpartiet foreslo også å bruke 50.000 kr til forskjønning og utbedring av badestranda på Frilsjøen for å gjøre denne mer attraktiv. Forslaget fikk bare Arbeiderpartiets stemmer og ble nedstemt

- Trygghetsalarmer nok en gang
Arbeiderpartiet foreslo å sette av 330.000 kr av kommunens overskudd på over 5 mill kr. til gratis trygghetsalarmer i 2012. Forslaget ble støttet av de to uavhengige og Meldal Venstre og ble dermed vedtatt med 10 mot 9 stemmer.

Dette er bare noen av de sakene som det har vært ulike syn på blant partiene og som viser at det spiller en rolle på en del saker hvordan kommunestyret er satt sammen. Du er kanskje ikke enig i alt vi har foreslått, men hvis du er enig i det meste så har du en god grunn for å stemme på oss den 12. september.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?