Låneopptak som svir

I kveld har kommunestyret vedtatt å låne 143 millioner eks. moms til ny barnehage og ny skole. I tillegg kommer forskutteringskostnader på tiltak i fylkesvegplan og tippemidler, samt investeringer i avløp som dekkes over avløpsplan (gebyrer).

I Arbeiderpartiet blir vi av enkelte beskyldt for å være for opptatt av denne saken, så jeg burde vel være forsiktig med å blogge om den. De som deltar på våre møter vet at vi ikke diskuterer denne saken annet enn de gangene den skal opp til politisk behandling. Men saken er spesiell og krever også spesiell oppmerksomhet når vedtak skal gjøres. Klart vi er opptatt historiens største låneopptak i Meldal.

Når saken har vært såpass betent og omstridt kreves det av alle parter at man opptrer ryddig. For Meldal AP var ikke dette en enkel sak. På den ene siden er det et låneopptak langt over det vi mener er forsvarlig, men på den andre siden er det dette som er kostnadene for det vedtaket som er gjort tidligere i denne saken, og skal kommunen realisere vedtaket så må også pengene på plass.

Vårt forslag i kveldens kommunestyremøte var å utsette realitetsbehandlingen fordi saksframlegget inneholdt vesentlige feil, og kommunestyret ble da bedt om å fatte vedtak på feilaktig grunnlag. Feilen består i følgende:
Saksframlegget hevder at det i den vedtatte økonomiplanen er dekket inn låneopptak på 112 mill kr. Kommunestyret ble bedt om å godkjenne låneopptak på 117,4 mill kr og fikk framlagt beregninger på merkostnadene på 5,4 mill kr.

I virkeligheten er det i den vedtatte økonomiplanen dekket inn et låneopptak på 107,6 mill kr. Kommunestyret har altså vedtatt å låne 10 mill utover det økonomiplanen har tatt høyde  for uten at de vet det selv. Vi påpekte det riktignok, men ble ikke trodd. Ordføreren kunne enkelt tatt en pause i møtet for å bla opp i økonomiplanen, det ville tatt 2 minutter å sjekke at vi har rett.

Meldal AP sitt forslag var altså å vente med vedtak i saken til man fikk framlagt korrekte saksopplysninger. Dette ønsket ikke de andre partiene. En kan spørre seg da om vedtaket i det hele tatt er lovlig?

Vi har ikke sagt at vi nødvendigvis er i mot låneopptaket, - vi har sagt at vi ikke kan være med å vedta det før vi får korrekte saksopplysninger. Det er en viktig forskjell. Så vil noen si at de stoler mer på rådmannens saksframlegg enn av våre påstander om feil. Til det har jeg å si: Jeg sitter med den vedtatte økonomiplanen foran meg og kan peke på begge steder der låneopptaket står oppført og enhver klarer å se at det står 106,6 mill kr. (1 mill er innregulert i ettertid) Hvis Rådmannen hevder at det står 112 mill kr i låneopptak så må jeg få beskrevet hvor det står, men jeg kan forsikre alle om at det ikke står noe sted i planen.

Inntrykket en får er at flertallet i kommunestyret ikke har kontroll på den økonomiplanen de selv vedtok for et halvt år siden. Det er ganske dramatisk og gir ingen tillit til at øvrige økonomiske vurderinger og betraktninger er fundert på god innsikt og viten.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?